• Leverandører
  • Elite Vinduspuss AS
    First Rent A Car Norway AS (Hertz)
    Isobar Norge AS
    KARL STORZ Endoskopi Norge AS
    Imatis AS

Ny Kofa–utfordring: Klager som gjelder rettslige krav under ny terskelverdi

Anbud365: Ny Kofa–utfordring Klager som gjelder rettslige krav under ny terskelverdiNemndsleder Georg Fredrik Rieber-Mohn skriver betraktninger i Kofas årsmelding for 2016 (foto: Berit Roald / NTBscanpix)

Skriv ut artikkelen

Kofa har igjen mulighet til å ilegge gebyr for ulovlige direkteanskaffelser. Men noe er nytt fra forrige gang: Den nasjonale terskelverdien er hevet fra 500 000 til 1,1 millioner.  Det betyr at færre anskaffelser må kunngjøres og færre blir regnet som en ulovlig direkteanskaffelse. På den andre siden er det sannsynlig at Kofa får inn flere klager som gjelder hva slags rettslige krav som må stilles til anskaffelser under terskelverdien.

Det er nemndleder Georg Fredrik Rieber–Mohn som skriver dette i sine betraktninger i Kofas årsmelding for 2016 inn på at klagenemnda har fått tilbake muligheten å ilegge gebyr for ulovlige direkte anskaffelser. Dette ble innført på nytt for å sørge for en mer effektiv håndhevelse av regelverket. Kofa har hele tiden ment at dette hensynet tilsier at gebyrmyndigheten ligger i klagenemnda.

Men det blir litt annerledes enn forrige gang Kofa hadde gebyrmulighet, ifølge nemndlederen. Stortinget var under lovbehandlingen enig med regjeringen om at håndhevelse av reglene om ulovlige direkteanskaffelser burde effektiviseres. Men Stortinget godtok ikke en regel om obligatorisk ilegging av gebyr uten hensyn til skyld hos oppdragsgiveren.

Ikke noe radikalt nytt for Kofa

På nytt må Kofa ta stilling til oppdragsgiverens subjektive skyld – forsett eller grov uaktsomhet – som også var vilkår for å pålegge gebyr etter den tidligere regelen. Da var det i tillegg et «kan-skjønn» om gebyr skulle pålegges når disse skyldkravene var oppfylt. Etter den nye regelen er det obligatorisk å pålegge gebyr i disse tilfellene I tillegg, skriver Rieber–Mohn, åpner den nye § 12 for å kunne – etter et skjønn – pålegge gebyr også ved vanlig uaktsomhet. Den muligheten var stengt etter den gamle § 7 b. Men for Kofa blir ikke dette noe radikalt nytt, ifølge nemndlederen.

Gode saksbehandlingsrutiner

Uansett mener han at det er viktig at KOFA har gode saksbehandlingsrutiner ved håndteringen av slike saker. Selv om offentlige oppdragsgivere ikke nyter vern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon(EMK), kan det være gode grunner til å følge saksbehandlingsrutiner som tilnærmet gir same vern for den som bli rammet av et lovbruddsgebyr. Det er ingen tvil om at dersom private rettssubjekt var blitt pålagt slikt gebyr med hjemmel i regler som forutsetter subjektiv skyld hos enkeltpersoner, ville dette være en «criminal charge» og altså en straffeforfølgning etter EMK artikkel 6, uansett hvorledes sanksjonen ble klassifisert i nasjonal rett. Dette har Høyesterett slått fast for det parallelle lovbruddsgebyret som kan pålegges private foretak etter konkurranseloven § 29.

Rettssikkerhet for den offentlig ansatte

Nemndleder Rieber–Mohn mener også at det er behov for en høy grad av rettssikkerhet for den offentlig ansatte som blir «hengt ut» som skyldig, ofte også i media, og ansvarlig for at arbeidsgiveren blir pålagt gebyr på millionbeløp. Det kan neppe være avgjørende at et privat rettssubjekt som var blitt pålagt et slikt gebyr ville bli rammet direkte økonomisk. På den andre siden, heter det i nemndlederens betraktninger i årsmeldingen, er det også behov for rettssikkerhet i den forstand at den offentlige rettshåndhevelse av regler om ulovlige direkte anskaffelser må bli effektiv, slik at den kan ivareta viktige samfunnsmessige interesser. Begge disse tungtveiende hensynene bør speiles i saksbehandlingsreglene, mener Rieber–Mohn.

Be the first to comment

on "Ny Kofa–utfordring: Klager som gjelder rettslige krav under ny terskelverdi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*